SFS 2008:1408 Förordning om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

081408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:942) om
kemikalieavgifter m.m.;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:942) om kemika-

lieavgifter m.m.

dels

att 8 b § ska betecknas 8 f §,

dels

att 8 a § ska betecknas 8 b §,

dels

att 8 c § ska betecknas 7 a §,

dels

att 8 d § ska betecknas 8 j §,

dels

att rubriken närmast före 6 § ska lyda ⬝Avgifter för godkännande av

och tillsyn över växtskyddsmedel och biocidprodukter⬝,

dels

att den nya 7 a §, 8 § och de nya 8 b, 8 f och 8 j §§ ska ha följande ly-

delse,

dels

att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 7 b, 8 a, 8 c�8 e,

och 8 g�8 i §§, samt närmast före 8, 8 b, 8 d�8 f och 8 j §§ nya rubriker av
följande lydelse.

7 a §

1

En avgift ska också betalas för den administrativa hantering och ut-

värdering som krävs i samband med prövningen av en ansökan om godkän-
nande enligt 6 eller 7 § som avser ett bekämpningsmedel som innehåller ett
verksamt ämne som är upptaget i bilaga 1 till rådets direktiv 91/414/EEG av
den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

2

, senast

ändrat genom kommissionens direktiv 2008/108/EG

3

, eller bilaga I eller IA

till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998
om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

4

, senast ändrat genom

kommissionens direktiv 2008/86/EG

5

, och sökanden inte har tillstånd att

åberopa den dokumentation som låg till grund för upptagandet i bilagan.

Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slut-

lig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och
fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §.

7 b §

I ett ansökningsärende som avses i 7 a § uppgår ansökningsavgiften

för varje akt med dokumentation

1

Senaste lydelse av tidigare 8 c § 2005:31.

2

EUT L 246, 20.9.2007, s. 19 (Celex 32007R1095).

3

EUT L 317, 27.11.2008, s. 6 (Celex 32008L0108).

4

EGT L 123, 24.4.1998, s. 1 (Celex 31998L0008).

5

EUT L 239, 6.9.2008, s. 9 (Celex 32008L0086).

SFS 2008:1408

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1408

1. till 1 100 000 kronor, om ansökan avser ett växtskyddsmedel innehål-

lande ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som är upptagen i bilaga 1
till direktiv 91/414/EEG,

2. till 850 000 kronor, om ansökan avser en biocidprodukt innehållande

ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som är upptagen i bilaga I eller IA
till direktiv 98/8/EG.

Särskilda avgifter för prövning av verksamma ämnen i
växtskyddsmedel

8 §

6

En avgift ska betalas för

1. den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med

en ansökan om att ett verksamt ämne ska tas upp i bilaga 1 till direktiv 91/
414/EEG och i samband med en ansökan om förlängning av ett beslut om
sådant upptagande, och

2. den ytterligare utvärdering som krävs efter det att ett ämne upptagits i

bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG med anledning av förfarandet enligt kom-
missionens förordning (EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om
ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 om kompletterande tillämpnings-
föreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i
artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG)
nr 451/2000 samt om ändring av förordning (EG) nr 2229/2004 om ytterli-
gare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram
som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG

7

.

Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slut-

lig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och
fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §.

8 a §

I ett ärende som avses i 8 § uppgår ansökningsavgiften

1. till 6 750 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,

2. till 4 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser ett kemiskt ämne och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,

3. till 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och

4. till 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser en mikroorganism och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3.

Särskilda avgifter för prövning av verksamma ämnen i
biocidprodukter

8 b §

8

En avgift ska betalas för den administrativa hantering och utvärde-

ring som krävs i samband med en ansökan om att ett verksamt ämne eller yt-
terligare en produkttyp ska tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG
och i samband med en ansökan om förlängning av ett beslut om sådant upp-
tagande.

6

Senaste lydelse 2008:254.

7

EUT L 246, 20.9.2007, s. 19 (Celex 32007R1095).

8

Senaste lydelse av tidigare 8 a § 2008:254.

background image

3

SFS 2008:1408

Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slut-

lig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och
fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §.

8 c §

I ett ansökningsärende som avses i 8 b § uppgår ansökningsavgiften

1. till 5 700 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett kemiskt ämne ska
tas upp i bilaga I eller IA,

2. till 3 800 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser att ett kemiskt ämne ska tas upp i bilaga I eller IA och inte är en sådan
gemensam ansökan som avses i 1,

3. till 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att en mikroorganism
ska tas upp i bilaga I eller IA,

4. till 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser att en mikroorganism ska tas upp i bilaga I eller IA och inte är en sådan
gemensam ansökan som avses i 3,

5. till 420 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om an-

sökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett ämne ska tas upp i
bilaga IB, och

6. till 280 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser

att ett ämne ska tas upp i bilaga IB och inte är en sådan gemensam ansökan
som avses i 5.

Särskild avgift för prövning efter att ett verksamt ämne har
tagits upp i en bilaga

8 d §

En avgift ska betalas för den administrativa hantering och utvärde-

ring som följer av ett beslut om upptagande i bilaga 1 till direktiv 91/414/EG
eller i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EEG av ett verksamt ämne för
vilket Sverige varit rapporterande medlemsland. Avgiften ska betalas av sö-
kanden eller den som trätt i sökandens ställe.

Avgiften uppgår för varje akt till 1 000 000 kronor. Den ska betalas på

samma sätt som en ansökningsavgift innan handläggningen påbörjas och
fastställas som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av an-
sökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §.

Särskild avgift för prövning av ändrade villkor för verksamma
ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter

8 e §

En ansökningsavgift ska betalas för den administrativa hantering och

utvärdering som krävs i samband med en ansökan om en ändring av villko-
ren för upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG eller bilaga I, IA eller
IB till direktiv 98/8 EG.

Ansökningsavgiften uppgår till 200 000 kronor.
Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift finns i 8 j §.

background image

4

SFS 2008:1408

Särskilda avgifter vid samrapportering om verksamma ämnen i
växtskyddsmedel och biocidprodukter

8 f §

9

En avgift ska betalas för den administrativa hantering och utvärde-

ring som krävs i samband med att Kemikalieinspektionen utför de uppgifter
som åligger Sverige i egenskap av samrapporterande medlemsstat enligt di-
rektiven 91/414/EEG eller 98/8/EG eller deras följdförordningar vid ansö-
kan om att ett verksamt ämne eller ytterligare en produkttyp ska tas upp eller
en ansökan om förlängning av ett beslut att ta upp ett ämne i en bilaga till nå-
got av direktiven.

Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slut-

lig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och
fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §.

8 g §

I ett ärende som avses i 8 f § och avser ett verksamt ämne i ett växt-

skyddsmedel uppgår ansökningsavgiften, om annat inte följer av 8 i §, till ett
belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskom-
mits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst

1. till 3 375 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,

2. till 2 250 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som
avses i 1,

3. till 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och

4. till 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som
avses i 3.

8 h §

I ett ärende som avses i 8 f § och avser ett verksamt ämne i en bio-

cidprodukt uppgår ansökningsavgiften, om annat inte följer av 8 i §, till ett
belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskom-
mits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst

1. till 2 850 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,

2. till 1 900 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som
avses i 1,

3. till 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism,

4. till 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som
avses i 3.

8 i §

Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden efter

det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin utvärdering till
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) uppgår ansök-
ningsavgiften till 700 000 kronor i stället för det som sägs i 8 g och 8 h §§.

9

Senaste lydelse av tidigare 8 b § 2005:31.

background image

5

SFS 2008:1408

Betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig
prövningsavgift

8 j §

10

En ansökningsavgift enligt 7 a�8 i §§ ska betalas när ärendet inleds

eller vid de senare tidpunkter som Kemikalieinspektionen i det enskilda fal-
let bestämmer.

När ärendet är slutligt avgjort, ska Kemikalieinspektionen fastställa den

slutliga prövningsavgiften. Prövningsavgiften ska motsvara kostnaderna för
hanteringen och utvärderingen, men får inte överstiga ansökningsavgiften. I
sitt beslut om att fastställa prövningsavgiften ska Kemikalieinspektionen re-
dovisa kostnaderna och ange hur de har beräknats. Om ansökningsavgiften
är större än prövningsavgiften, ska Kemikalieinspektionen återbetala mel-
lanskillnaden till sökanden.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2009.
2. �ldre bestämmelser ska tillämpas på ärenden som har kommit in till

Kemikalieinspektionen före den 2 februari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

10

Senaste lydelse av tidigare 8 d § 2005:31.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008