SFS 2008:1410 Lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

081410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:489) om
försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att ikraftträdande och övergångs-

bestämmelserna till lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse

2

ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999 och upphör att gälla den

1 januari 2011. För den som fått ansökan beviljad enligt 6 § och då villkors-
tiden inte löpt ut innan lagen upphör att gälla, ska dock bestämmelserna fort-
sätta att tillämpas.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:32, bet. 2008/09:TU5, rskr. 2008/09:24.

2

Senaste lydelse av lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2003:217.

SFS 2008:1410

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008