SFS 2008:1411 Förordning om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

081411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkor-
lig körkortsåterkallelse.

2 §

Länsstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift om 1 000 kronor av den

som ansöker om att få delta i försöksverksamhet enligt lagen (1998:489) om
försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Ytterligare avgifter
ska under villkorstiden tas ut av den som deltar i verksamheten.

Med länsstyrelsen avses i första stycket och 3 § den länsstyrelse som

anges i 9 § lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

3 §

Om sökanden inte betalar in den ansökningsavgift som föreskrivs i 2 §

första stycket ska länsstyrelsen förelägga denne att betala avgiften inom en
viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller för-
medlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas.
Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Länsstyrelsens beslut om avvisning får inte överklagas.

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om storleken på de i 2 §

första stycket andra meningen angivna avgifterna och när de ska betalas.

Avgifterna ska beräknas så att de ger full kostnadstäckning för länsstyrel-

sernas kostnader till följd av försöksverksamheten med villkorlig körkorts-
återkallelse. Avgifterna ska vara lika över hela landet.

5 §

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 4 § första stycket

ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket och med länsstyrel-
serna.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från skyldigheten att sam-

råda med verket.

6 §

En länsstyrelse ska på begäran av Transportsstyrelsen eller Ekonomi-

styrningsverket lämna uppgifter om sin verksamhet enligt lagen (1998:489)
om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

SFS 2008:1411

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1411

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

7 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som

behövs för verkställigheten av 4�6 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009, då förordningen

(1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet
med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m. ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)