SFS 2008:1412 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

081412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 14�15

a och 58

§§ jaktförordningen

(1987:905)

1

ska ha följande lydelse.

14 §

2

Fast belysning vid väg eller byggnad som satts upp i annat syfte än

att underlätta jakten får användas vid jakt efter vildkanin, rödräv, mårdhund,
grävling, mink, mård, tvättbjörn eller vildsvin. Vid jakt efter dessa djur får
vidare ficklampa eller annan liknande lampa användas

1. när djuret ska avlivas i samband med jakt med ställande hund,
2. för jakt vid gryt eller lya, eller
3. när ett fångstredskap vittjas.
Fast belysning som har satts upp i syfte att underlätta jakten får användas

vid jakt efter vildsvin vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin
(åteljakt).

15 §

3

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet

besluta om användning av andra jaktmedel än vad som följer av denna för-
ordning.

Naturvårdsverket får i föreskrifter eller i beslut i det enskilda fallet medge

undantag från kravet i 12 a § att fångat vilt omedelbart ska avlivas eller åter-
ges friheten.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet medge undantag från
1. förbudet i 10 § andra stycket att använda vissa jaktmedel och metoder,
2. kravet i 11 § att fångstredskap ska vara av godkänd typ,
3. förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet enligt

14 §, om det är fråga om jakt som avses i 27 § eller i 31 § första stycket.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om åtling för jakt efter vildsvin

vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin (åteljakt).

15 a §

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta

1. att ett godkänt bekämpningsmedel som avses i 13 § får användas för att

döda fåglar som orsakar allvarliga skador eller olägenheter för människors
hälsa,

1

Förordningen omtryckt 2000:1216.

2

Senaste lydelse 2001:451.

3

Senaste lydelse 2002:551.

SFS 2008:1412

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1412

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. om undantag från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad

som är tillåtet enligt 14 §, om det är fråga om annan jakt än som avses i 27 §
eller 31 § första stycket,

3. att elektronisk bildförstärkare får användas vid jakt efter vildsvin.
Om flera län är berörda, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där hu-

vuddelen av marken är belägen.

58 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om följande beslut enligt
denna förordning gäller dock

1. att beslut enligt 3 § andra stycket 2, 4 §, om beslutet avser annat än re-

gistrering av kronhjortsområde, 6 §, 9 § andra och tredje styckena, 12 a §
tredje stycket, 15 §, 21 § andra stycket, 30 §, 36 § tredje stycket, 38 §, 39 §
första stycket, 47 § första stycket och 52 d § samt Naturvårdsverkets beslut i
ett överklagat ärende inte får överklagas,

2. att andra beslut av polismyndighet än sådana beslut som avses under 1

får överklagas hos länsstyrelsen, samt

3. att andra beslut av länsstyrelsen än sådana beslut som avses under 1

eller som avser avgift enligt 52 b och 52 c §§ får överklagas hos Naturvårds-
verket.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)