SFS 2008:1414 Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

081414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1985:146) om avräk-

ning vid återbetalning av skatter och avgifter ska ha följande lydelse.

1 §

2

Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som återbetalas eller

annars utbetalas på grund av bestämmelse i

1. skattebetalningslagen (1997:483),
2. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artis-

ter m.fl.,

3. 10 kap. 1�4 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),
4. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
5. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

6. tullagen (2000:1281), eller
7. lagen (1972:435) om överlastavgift.
Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 § la-

gen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som

förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första
meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:54, bet. 2008/09:SkU15, rskr. 2008/09:111.

2

Senaste lydelse 2007:469.

SFS 2008:1414

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008