SFS 2008:1416 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

081416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 och 26 e §§ lagen (1960:729)

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

16 §

2

De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt

att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,

1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller

korta avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i ori-
ginal, eller

3. för användning i läsapparater.
Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket 2 får spri-

das till lånesökande. Bestämmelser om avtalslicens för spridning av exem-
plar till allmänheten i andra fall och för överföring av verk till allmänheten
finns i 42 d §.

Rätt till exemplarframställning och spridning enligt denna paragraf har
1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,
2. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna,

och

3. folkbiblioteken.
Regeringen får i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv och bibliotek än

de som anges i tredje stycket ska ha rätt till exemplarframställning enligt
denna paragraf.

26 e §

3

Ett radio- eller televisionsföretag som har rätt att sända ut ett verk

får ta upp verket på en anordning genom vilken det kan återges, om det görs

1. för användning vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad

tid,

2. för att säkerställa bevisning om utsändningens innehåll, eller
3. för att en statlig myndighet ska kunna utöva tillsyn över utsändnings-

verksamheten.

1

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:130.

2

Senaste lydelse 2005:359.

3

Senaste lydelse 2000:665.

SFS 2008:1416

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1416

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Upptagningar som avses i första stycket 2 och 3 får användas endast för

de ändamål som anges där. Om sådana upptagningar har dokumentariskt
värde, får de dock bevaras hos Kungl. biblioteket.

En statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över reklamen i

ljudradio- och televisionsutsändningar får återge utsändningar i den omfatt-
ning som motiveras av ändamålet med tillsynen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Christine Lager
(Justitiedepartementet)