SFS 2008:1417 Lag om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

081417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 och 18 §§ lagen (1990:886) om

granskning och kontroll av filmer och videogram ska ha följande lydelse.

16 §

2

Kungl. biblioteket får ha terminalåtkomst till de uppgifter i registret

som behövs för bibliotekets verksamhet.

18 §

3

Bestämmelser om att biografbyrån har terminalåtkomst till det regis-

ter som Kungl. biblioteket för över pliktexemplar av filmer och videogram
finns i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:132.

2

Senaste lydelse 2000:666.

3

Senaste lydelse 2000:666.

SFS 2008:1417

Utkom från trycket
den 30 december 2008

3

SFS 2008:1393�1439

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008