SFS 2008:1419 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

081419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar
av dokument;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 25, 26 och 31 §§ lagen

(1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek lämna

exemplar av dokument (pliktexemplar).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om hur pliktexemplar ska bevaras och tillhandahållas för forsk-
ning och studier.

25 §

3

Pliktexemplar av film, av annat dokument för elektronisk återgiv-

ning än sådant som avses i 10 § eller av upptagning av ljudradio- och televi-
sionsprogram ska lämnas till Kungl. biblioteket.

26 §

4

Den som har lämnat pliktexemplar av en film har rätt att återfå fil-

men och ska ges tillfälle att hämta filmen sedan Kungl. biblioteket har haft
skälig tid för att framställa en kopia.

31 §

5

Kungl. biblioteket ska med hjälp av automatisk databehandling föra

ett särskilt register över pliktexemplar av videogram som har lämnats till
biblioteket. I registret ska ett nummer för varje videogram antecknas. Sta-
tens biografbyrå får ha terminalåtkomst till detta register.

Kungl. biblioteket ska underrätta den som har lämnat pliktexemplar av

videogram om de nummer som videogrammen har fått i registret.

Den som är skyldig att lämna pliktexemplar av videogram till Kungl. bib-

lioteket ska föra en förteckning över videogram som omfattas av plikten och
i förteckningen ange de registernummer som de lämnade pliktexemplaren
har fått.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Prop. 2008/09:1, utg. omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131.

2

Senaste lydelse 2000:663.

3

Senaste lydelse 2000:663.

4

Senaste lydelse 2000:663.

5

Senaste lydelse 2000:663.

SFS 2008:1419

Utkom från trycket
den 30 december 2008

4

SFS 2008:1393�1439

background image

2

SFS 2008:1419

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)