SFS 2008:1420 Förordning om pliktexemplar av dokument

081420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om pliktexemplar av dokument;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning meddelas föreskrifter om sådant material som om-

fattas av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Bevarande av skrift och kombinerat material

2 §

Sådana dokument som avses i 5�8, 10 och 16 §§ lagen (1993:1392)

om pliktexemplar av dokument utgör nationalexemplar om de har lämnats
till Kungl. biblioteket och nationella reservexemplar om de har lämnats till
Lunds universitetsbibliotek. Dokumenten ska bevaras för framtiden.

Skyldigheten att bevara gäller inte sådana pliktexemplar som visar sig

vara dubblett av ett redan lämnat dokument eller en oförändrad ny utgåva av
ett tidigare lämnat dokument.

I fråga om de två exemplar av tryckta dagstidningar som lämnas till

Kungl. biblioteket gäller skyldigheten att bevara bara det ena exemplaret.

3 §

Stockholms, Uppsala, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet får

meddela föreskrifter om bevarande av dokument som har lämnats till
respektive universitetsbibliotek.

Bevarande av film, videogram, fonogram, vissa dokument för
elektronisk återgivning samt ljudradio- och televisionsprogram

4 §

Sådana dokument som avses i 12, 14 och 18 §§ lagen (1993:1392) om

pliktexemplar av dokument och som har lämnats till Kungl. biblioteket ska
bevaras för framtiden.

Skyldigheten att bevara gäller inte sådana pliktexemplar som visar sig

vara dubblett av ett redan lämnat dokument eller en oförändrad ny utgåva av
ett tidigare lämnat dokument.

Upptagningar av ljudradio- eller televisionsprogram som har gjorts med

stöd av 26 e § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk får bevaras hos biblioteket endast om de har dokumentariskt värde eller
rättighetshavarna har medgett att upptagningarna bevaras.

SFS 2008:1420

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1420

Tillhandahållande av skrift och kombinerat material

5 §

Sådana dokument som avses i 5�8, 10 och 16 §§ lagen (1993:1392)

om pliktexemplar av dokument och som förvaras hos Kungl. biblioteket
hålls tillgängliga i bibliotekets lokaler. Kungl. biblioteket får besluta om i
vilken utsträckning dokumenten ska hållas tillgängliga.

Stockholms, Uppsala, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet får

meddela föreskrifter om att hålla de dokument som förvaras hos respektive
universitetsbibliotek tillgängliga. Lunds universitet får, efter att ha hört
Kungl. biblioteket, meddela föreskrifter om att hålla de dokument som för-
varas hos Lunds universitetsbibliotek tillgängliga.

I fråga om kombinerat material som förvaras hos bibliotek gäller utom

vad avser skrift bestämmelserna i 6 och 7 §§.

Tillhandahållande av film, videogram, fonogram, vissa
dokument för elektronisk återgivning samt ljudradio- och
televisionsprogram

6 §

Sådana dokument som avses i 12, 14 och 18 §§ lagen (1993:1392) om

pliktexemplar av dokument och som förvaras hos Kungl. biblioteket hålls
tillgängliga i bibliotekets lokaler och tillhandahålls med hjälp av bibliotekets
apparatur. Kungl. biblioteket får besluta om i vilken utsträckning dokumen-
ten ska hållas tillgängliga.

De dokument som avses i första stycket och som förvaras hos biblioteket

får efter prövning i varje särskilt fall hållas tillgängliga på motsvarande sätt
som föreskrivs i första stycket på en institution utanför biblioteket. Efter
utnyttjandet ska dokumentet lämnas tillbaka till biblioteket.

Biblioteket eller institutionen får inte låna ut pliktexemplar av sådana

dokument som avses i första stycket och som förvaras hos biblioteket eller
har lämnats ut till en institution. Bestämmelser om utlåning av kopior finns i
7 §.

7 §

Bestämmelser om framställning av exemplar bl.a. inom Kungl. biblio-

teket finns i 16 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnär-
liga verk.

När en kopia av ett pliktexemplar av dokument som avses i 6 § första

stycket lånas ut utanför biblioteket ska biblioteket upplysa mottagaren om
innebörden av tillämplig upphovsrättslig lagstiftning.

Efter utnyttjandet ska kopian återlämnas till biblioteket. Sådant exemplar

får därefter bevaras hos biblioteket.

�vriga föreskrifter

8 §

Kungl. biblioteket ska besluta för vilka veckor som pliktexemplar av

vissa ljudradio- och televisionsprogram ska lämnas enligt 18 § tredje stycket
lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

9 §

Kungl. biblioteket får vid vite förelägga om skyldighet att lämna plikt-

exemplar.

background image

3

SFS 2008:1420

10 §

Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om undantag från skyl-

dighet att lämna pliktexemplar.

11 §

Kungl. biblioteket får meddela ytterligare föreskrifter om bevarande

och tillhandahållande av pliktexemplar som lämnas till biblioteket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då förordningen

(1993:1439) om pliktexemplar av dokument ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008