SFS 2008:1421 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket

081421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kungl. biblioteket;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och arkiv för ljud- och bild-

dokument och fullgör dokumenterande uppgifter och serviceuppgifter. Myn-
digheten ska

1. ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduk-

tionen i dess helhet och sådana dokument för elektronisk återgivning som
avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392) om pliktexemplar av doku-
ment, och

2. ta emot, förvara och i enlighet med 6 § förordningen (2008:1420) om

pliktexemplar av dokument tillhandahålla pliktexemplar av filmer, fono-
gram, videogram, sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i
14 § tredje stycket lagen om pliktexemplar av dokument och upptagningar
av ljudradio- och televisionsprogram.

2 §

Myndigheten ska även

1. fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om pliktexemplar

av dokument och förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument,

2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publika-

tioner med svensk anknytning,

3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ samling

utländsk litteratur, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora,

4. föra det register över ingivna pliktexemplar av videogram som anges i

31 § första stycket lagen om pliktexemplar av dokument,

5. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat

tryck, handskrifter, kartor och bilder,

6. framställa nationalbibliografiska produkter,
7. ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur till landets

forskningsbibliotek och svara för utbyte av bibliografisk information med
utländska bibliografiska centraler,

8. svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS,
9. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek i fråga om

bl.a. försörjning med litteratur och utnyttjande och utveckling av tjänster
baserade på informationsteknik, och

10. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet.

SFS 2008:1421

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1421

3 §

Myndigheten får som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt

förvärva sådana dokument som avses i 2 § 2 och 5, andra ljud- eller bild-
upptagningar än sådana som avses i 1 § 2 och sådana framställningar i skrift,
ljud eller bild som är avsedda att användas tillsammans med upptag-
ningarna.

4 §

Myndigheten ska i fråga om de dokument som avses i 1 § 2 och 3 §

1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten, och
2. gallra dessa i den utsträckning som behövs.
Samlingarna ska förvaras på ett betryggande sätt.

5 §

Myndigheten ska svara för samordning, utveckling och visst utred-

ningsarbete inom biblioteksområdet.

6 §

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja internationellt

samarbete och samverka med utländska institutioner och internationella
organisationer.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §

Riksbibliotekarien är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

12 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då förordningen

(2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket och förordningen
(2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv ska upphöra att
gälla.

background image

3

SFS 2008:1421

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008