SFS 2008:1423 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

081423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna
arvsfonden;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 a § lagen (1994:243) om All-

männa arvsfonden ska upphöra att gälla vid utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 9, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127.

SFS 2008:1423

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008