SFS 2008:1424 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

081424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

förskrivs att 8

kap. 7

§ socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

7 §

2

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att

beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med led-
ning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas
till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock
inget förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra

lägst en tolftedel av

1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar

och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livs-

medel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemför-
säkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror,
resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 9, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127.

2

Senaste lydelse 2001:847.

SFS 2008:1424

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008