SFS 2008:1425 Förordning om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

081425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:484) om
Allmänna arvsfonden;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2004:484) om Allmänna

arvsfonden ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Personal i ett särskilt kansli inom Regeringskansliet handlägger stöd-

ärenden åt och är föredragande i Arvsfondsdelegationen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2008:1425

Utkom från trycket
den 30 december 2008

5

SFS 2008:1393�1439

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008