SFS 2008:1426 Förordning om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

081426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1132) med
instruktion för Statens institutionsstyrelse;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att 2, 4 och 5 §§ förordningen (2007:1132) med

instruktion för Statens institutionsstyrelse ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska särskilt svara för

1. planering, ledning och drift av samt tillsyn över de särskilda ungdoms-

hemmen och LVM-hemmen,

2. anvisning av platser till hemmen,
3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,
4. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utveck-

lingsarbete.

4 §

Myndigheten ska

� utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors och pojkars samt

kvinnors och mäns villkor och behov,

� inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn bedöma konsekven-

serna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.

Myndigheten ska i sin verksamhet utgå från ett brukarperspektiv.

5 §

Myndigheten ska, genom samverkan med andra myndigheter och

övriga aktörer, verka för att brukarna får en sammanhållen vård.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2008:1426

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008