SFS 2008:1427 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

081427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

20 §

2

Särskilt bostadstillägg ska utges med det belopp som den bidragsbe-

rättigades inkomster efter avdrag för skälig bostadskostnad understiger en
skälig levnadsnivå, allt räknat per månad.

En skälig levnadsnivå enligt första stycket ska anses motsvara en tolftedel

av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och en tolftedel av
1,1446 gånger prisbasbeloppet för den som är gift.

En bostadskostnad som uppgår till högst 6 200 kronor för den som är ogift

och 3 100 kronor för den som är gift, ska från och med den månad den bi-
dragsberättigade fyller 65 år anses som skälig bostadskostnad enligt första
stycket. För övriga bidragsberättigade gäller beloppen 5 700 kronor respek-
tive 2 850 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande beträffande särskilt bostadstillägg som avser tid före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 11, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138.

2

Senaste lydelse 2006:1541.

SFS 2008:1427

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008