SFS 2008:1428 Lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

081428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:853) om
äldreförsörjningsstöd;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (2001:853) om äldreför-

sörjningsstöd ska ha följande lydelse.

4 §

2

Den stödberättigade ska genom äldreförsörjningsstödet dels tillförsäk-

ras en skälig levnadsnivå, dels tillförsäkras medel för att täcka en skälig bo-
stadskostnad.

Den skäliga levnadsnivån enligt första stycket ska per månad motsvara en

tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och en tolfte-
del av 1,1446 gånger prisbasbeloppet för den som är gift.

En bostadskostnad som uppgår till högst 6 200 kronor per månad för den

som är ogift och 3 100 kronor per månad för den som är gift ska anses som
en skälig bostadskostnad enligt första stycket. För var och en av makarna
ska bostadskostnaden beräknas till hälften av deras sammanlagda bostads-
kostnad. För var och en av de boende i tvåbäddsrum i särskild boendeform
ska en bostadskostnad som uppgår till högst 2 850 kronor per månad anses
som en skälig bostadskostnad enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande beträffande äldreförsörjningsstöd som avser tid före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 11, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138.

2

Senaste lydelse 2006:1542.

SFS 2008:1428

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008