SFS 2008:1429 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

081429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 5 och 6 §§ lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Ett pensionsgrundande belopp enligt 4 § ska för hel inkomstrelaterad

sjukersättning och hel inkomstrelaterad aktivitetsersättning beräknas enligt
följande. Den antagandeinkomst som ligger till grund för den inkomstrelate-
rade ersättningen ska minskas med ett belopp motsvarande 7 procent av an-
tagandeinkomsten. Det pensionsgrundande beloppet utgör för varje månad
som hel ersättning uppburits skillnaden mellan en tolftedel av den minskade
antagandeinkomsten och den pensionsgrundande inkomsten av nämnda er-
sättning efter avdrag enligt 2 kap. 21 §.

Har den försäkrade för en månad uppburit en fjärdedels, halv, två tredje-

dels eller tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning ska vid be-
räkning enligt första stycket användas så stor andel av antagandeinkomsten
som svarar mot graden av sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Utbetalas för hel månad endast en del av sjukersättning eller aktivitetser-

sättning enligt bestämmelserna i 16 kap. 20 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring ska vid beräkning enligt första stycket användas så stor andel av
antagandeinkomsten som svarar mot den utbetalade delen.

Om en inkomstrelaterad sjukersättning har minskats enligt bestämmel-

serna i 16 a kap. 4 § lagen om allmän försäkring ska det pensionsgrundande
beloppet beräknas med bortseende från sådan minskning.

6 §

3

Om sjukersättningen eller aktivitetsersättningen med tillämpning av

6 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har varit samordnad
med pensionsgrundande livränta ska följande gälla.

Den del av antagandeinkomsten som avses i 5 § eller, om endast en del av

sjukersättningen eller aktivitetsersättningen har varit samordnad med livrän-
tan, en andel av det beloppet som svarar mot den samordnade delen av sjuk-

1

Prop. 2008/09:1, �&lderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,

bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138.

2

Senaste lydelse 2008:713.

3

Senaste lydelse 2002:316.

SFS 2008:1429

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1429

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ersättningen eller aktivitetsersättningen, ska tillgodoräknas den försäkrade
som pensionsgrundande belopp endast om och i den utsträckning det över-
stiger den försäkrades livränta efter samordning.

Om en pensionsgrundande livränta har minskats med tillämpning av

16 a kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska det pensionsgrun-
dande beloppet enligt andra stycket beräknas med bortseende från sådan
minskning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)