SFS 2008:1430 Förordning om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

081430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:831) om
myndigheters rätt till kompensation för ingående
mervärdesskatt;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:831) om myndig-

heters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

1

dels

att 3, 5, 6 och 10 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning gäller myndigheter under regeringen som ingår i

den statliga redovisningsorganisationen, om inte Ekonomistyrningsverket
beslutar annat enligt 2 §. Förordningen gäller dock inte affärsverken.

11 §

3

Har en myndighet tillgodoförts ränta till följd av att myndigheten re-

kvirerat ett för högt belopp vid tillämpningen av 4 §, ska myndigheten betala
ett belopp motsvarande räntan till Skatteverket, om den tillgodoförda räntan
inte är obetydlig.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009 och tillämpas för

tid från och med den 1 januari 2009.

2. För bidrag som avses i den upphävda 3 § och som har mottagits före

den 1 januari 2009 gäller de upphävda paragraferna samt 1 och 11 §§ i sin
äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av

5 § 2003:1040
10 § 2003:1040.

2

Senaste lydelse 2004:945. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 2003:1040.

SFS 2008:1430

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008