SFS 2008:1431 Förordning om ändring i anslagsförordningen (1996:1189)

081431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i anslagsförordningen (1996:1189);

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om anslagsförordningen (1996:1189)

dels

att 16 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande

lydelse.

16 §

En myndighet ska avräkna utgifter för transfereringar mot anslag det

budgetår då betalningarna sker. Utgifter för transfereringar av varor och
tjänster ska dock avräknas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hän-
för sig.

Utgifter för egen verksamhet ska avräknas mot anslag det budgetår till vil-

ket kostnaden hänför sig.

�vriga utgifter ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket utgifterna

hänför sig.

16 a §

Inkomster som förekommer på ett anslag ska avräknas mot anslaget

på motsvarande sätt som utgifterna.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009. De nya bestämmel-

serna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.

2.

För en myndighets ackumulerade semesterlöneskuld per den

31 december 2008 gäller 16 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1431

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008