SFS 2008:1432 Lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

081432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på
skattekonto av stimulans till arbetsgivare för
nystartsjobb;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (2006:1494) om kredite-

ring på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Ar-

betsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter ut-
gången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på
sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetal-
ningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Bet. 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135.

SFS 2008:1432

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008