SFS 2008:1433 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

081433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att 20 c § förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

1

ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 20 c § 2007:663.

SFS 2008:1433

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008