SFS 2008:1434 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

081434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program

dels

att 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 14 b §, samt närmast

före 14 b § en ny rubrik av följande lydelse.

7 §

1

En anvisning ska omfatta verksamhet under en bestämd tidsperiod.

Tidsperioden får vara längst sex månader.

Dock ska anvisningar
� till prova-på-platser och praktisk kompetensutveckling gälla under

längst tre månader,

� till arbetsmarknadsutbildning kunna gälla till dess målet med utbild-

ningen uppnåtts, och

� som gäller stöd till start av näringsverksamhet kunna förlängas, om det
behövs på grund av sjukdom eller att myndighets tillstånd som behövs för
verksamheten blivit försenat.
Yrkeskompetensbedömning ska pågå under längst tre veckor.

8 §

2

En anvisning får göras för en person som

� är minst 25 år,
� är eller riskerar att bli arbetslös, och
� söker arbete genom Arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor finns för
� prova-på-platser i 14 a §,
� praktisk kompetensutveckling i 14 b §, och
� stöd till start av näringsverksamhet i 18 §.

1

Senaste lydelse 2007:816.

2

Senaste lydelse 2007:1031.

SFS 2008:1434

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1434

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Praktisk kompetensutveckling

14 b §

3

För arbetstagare med tidigare arbetslivserfarenhet får arbetspraktik

anordnas i form av praktisk kompetensutveckling.

Genom arbetspraktik i form av praktisk kompetensutveckling ska den ar-

betssökande ges möjlighet att behålla sin kontakt med arbetslivet samt att
upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3

Tidigare 14 b § upphävd genom 2006:1557.