SFS 2008:1435 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

081435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:414) om jobb- och ut-

vecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

9 §

1

Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får

anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om ar-
betspraktik med. Sådan arbetspraktik får anordnas även i form av praktisk
kompetensutveckling.

Arbetspraktik får pågå under längst sex månader. Arbetspraktik i form av

praktisk kompetensutveckling får dock pågå längst tre månader.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:932.

SFS 2008:1435

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008