SFS 2008:1436 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

081436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti

för ungdomar ska ha följande lydelse.

7 §

1

Med arbetspraktik enligt 6 § andra stycket avses praktik på en arbets-

plats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår
överenskommelse om arbetspraktik med. Sådan arbetspraktik får anordnas
även i form av praktisk kompetensutveckling.

Arbetspraktik, även i form av praktisk kompetensutveckling, inom ramen

för jobbgarantin för ungdomar får pågå under längst tre månader.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:933.

SFS 2008:1436

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008