SFS 2008:1437 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

081437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb

1

dels

att 4 och 9 a §§ ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 3 a § ska betecknas 4 § och nuvarande 11 § ska beteck-

nas 16 a §,

dels

att 2, 3, den nya 4, 7, 8, 10, 10 a, 12, 14, 16 och den nya 16 a §§ och

rubriken närmast före 3 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 3 a�3 e och

10 b�10 d §§, av följande lydelse.

2 §

Syftet med nystartsjobb är att stimulera arbetsgivare att anställa perso-

ner som har varit utan arbete en längre tid.

Arbetssökande för vilka stöd lämnas

3 §

2

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som fyllt

20 år, är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen
och under en ramtid om femton månader, närmast före den dag då ansökan
kom in till Arbetsförmedlingen, under minst tolv månader på heltid har

1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
2. haft skyddat arbete vid Samhall AB,
3. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453),

4. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning,

eller

5. omfattas av en kombination av sådana förhållanden som avses i 1�4.

3 a §

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som fyllt

20 men inte 25 år, är arbetslös, anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen och under en ramtid om nio månader, närmast före den
dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen, under minst sex månader på
heltid omfattats av sådana förhållanden som avses i 3 § 1�5.

1

Senaste lydelse av 9 a § 2007:1366.

2

Senaste lydelse 2008:272.

SFS 2008:1437

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1437

3 b §

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som

fyllt 20 år, är arbetslös, anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbets-
förmedlingen och inom de senaste tre åren har beviljats uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-
rande äldre bestämmelser.

3 c §

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som fyllt

20 år, är arbetslös, anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-
medlingen, har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt en-
ligt 54 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller är villkorligt fri-
given men ännu inte fullgjort ett år av prövotiden.

3 d §

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som

fyllt 20 år, är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte på någon an-
nan grund kvalificerar sig för ett nystartsjobb.

3 e §

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som fyllt

20 år, är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen
och

1. sedan minst två år har varit arbetslös på deltid, omväxlande arbetat del-

tid eller heltid eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program på heltid eller
deltid,

2. är erbjuden en anställning på heltid eller, för det fall den arbetssökandes

arbetsutbud är lägre på grund av sjukdom, en anställning som motsvarar
hans eller hennes arbetsutbud, och

3. ansökan om stöd för nystartsjobb har inkommit till arbetsförmedlingen

senast den 31 december 2008.

4 §

3

Vid tillämpning av 3�3 e §§ bortses från tid när den som ska anställas

har varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte har
fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till fa-
miljen.

7 §

4

Stöd till en arbetsgivare som den arbetssökande är eller har varit an-

ställd hos lämnas endast om den arbetssökande, sedan anställningen avslu-
tats, åter kvalificerar sig för ett nystartsjobb.

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 e § lämnas stöd

även till en arbetsgivare hos vilken den arbetssökande är anställd.

8 §

5

Stöd enligt denna förordning lämnas endast under förutsättning att ar-

betsgivaren intygar att lön lämnas enligt kollektivavtal eller är likvärdig med
lön enligt kollektivavtal i branschen.

Stöd får inte beviljas om arbetsgivaren har näringsförbud, skatteskulder

som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betal-
ningsanmärkning som inte är obetydlig.

3

Senaste lydelse av tidigare 3 a § 2007:25.

4

Senaste lydelse 2007:1366.

5

Senaste lydelse 2007:1366.

background image

3

SFS 2008:1437

10 §

6

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 eller 3 a §

lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånva-
rande från arbetslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst under fem
år.

För den som fyllt 55 år lämnas stöd under dubbelt så lång tid som den som

ska anställas har varit frånvarande från arbetslivet eller har haft ett skyddat
arbete, dock längst under tio år eller till den första dagen i den månad då han
eller hon fyller 65 år.

För den som fyllt 20 men inte 25 år lämnas stöd under längst ett år. För

den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 § 4 lämnas dock stöd
enligt första stycket.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte kvalificerar

för nystartsjobb enligt 3 eller 3 a § räknas bort.

10 a §

7

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § lämnas

stöd under tre år från tidpunkten för beslutet om uppehållstillstånd, dock
längst till den första dagen i den månad då han eller hon fyller 65 år.

Vid beräkningen av treårsperioden bortses från tid när den som ska anstäl-

las varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två
år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

10 b §

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 c § lämnas

stöd under lika lång tid som den utdömda strafftiden, dock minst ett och
längst fem år.

10 c §

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 d § lämnas

stöd under längst ett år.

10 d §

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 e § lämnas

stöd under längst ett år. Om den erbjudna anställningen övergår i en deltids-
anställning eller i en anställning som inte motsvarar arbetsutbudet ska stödet
upphöra.

12 §

8

Stöd lämnas genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som

motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den an-
ställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980)
och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Beloppet ska motsvara de fulla
avgifterna, utan reducering.

Utöver vad som anges i första stycket lämnas ett extra stöd för den som

kvalificerar sig för nystartsjobb enligt 3 § 4, med ett belopp motsvarande det
som anges i första stycket, dock efter eventuell reducering.

Stöd för den som kvalificerar sig för nystartsjobb enligt 3 e § lämnas en-

dast med hälften av det belopp som anges i första stycket.

6

Senaste lydelse 2008:272. �ndringen innebär bl.a. att femte och sjätte styckena upp-

hävs.

7

Senaste lydelse 2007:25.

8

Senaste lydelse 2007:1366.

background image

4

SFS 2008:1437

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

14 §

En ansökan från en arbetsgivare om stöd enligt denna förordning ska

innehålla uppgifter om vilken arbetssökande som ansökan avser samt upp-
gift om vilka lönevillkor som gäller för anställningen

16 §

9

Beslut om stöd för nystartsjobb fattas för den tid anställningen avses

vara eller längst ett år i taget. Inför ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb
ska arbetsgivaren ge in en ny ansökan.

Arbetsförmedlingen ska före beslutet inhämta information för att säker-

ställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats
till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som
inte är obetydlig.

Arbetsförmedlingens beslut att en arbetsgivare har rätt till stöd ska för-

enas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar
som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut ska omprövas
vid ändrade förhållanden.

16 a §

Om anställningen varar kortare tid än den tid för vilken stöd får

lämnas enligt 10�10 d §§ får stöd för nystartsjobb lämnas till en ny arbetsgi-
vare under den återstående tid för vilken stöd får lämnas. Detta gäller under
förutsättning att anställningen upphört på grund av förhållanden som hänför
sig till arbetsgivaren.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har

beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

9

Senaste lydelse 2007:1366.