SFS 2008:1438 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

081438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda

insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsför-
måga

1

dels

att 3 § ska upphöra att gälla,

dels

att 14 och 19 §§ ska ha följande lydelse.

14 §

2

Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen får lämnas med högst

100 000 kronor per år vardera till

� den som har funktionshindret, och
� den arbetsgivare eller annan som anordnar eller ansvarar för verksamhe-

ten.

Om stödet gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns synnerliga

skäl kan stöd lämnas med högre belopp. Om Arbetsförmedlingen finner att
det finns synnerliga skäl för att lämna stöd med ett högre belopp än
100 000 kronor per år, ska den ange vad de synnerliga skälen består i och
dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

19 §

3

Stöd till personligt biträde lämnas med högst 60 000 kronor per år

till arbetsgivaren eller den som har kostnaden för biträdet. Till företagare
som har funktionshinder som medför stora kommunikationssvårigheter får
stöd lämnas med högst 120 000 kronor per år.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 i fråga om 3 § och i

övrigt den 1 februari 2009.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar till stöd till hjälp-

medel och personligt biträde som gjorts före ikraftträdandet.

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:1203.

2

Senaste lydelse 2007:924.

3

Senaste lydelse 2005:1203.

SFS 2008:1438

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)