SFS 2008:1439 Förordning om upphävande av förordningen (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

081439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:828) med
instruktion för Verket för förvaltningsutveckling;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:828) med instruktion för

Verket för förvaltningsutveckling ska upphöra att gälla vid utgången av år
2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1439

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008