SFS 2008:1440 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

081440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 47 § fiskelagen (1993:787) ska ha

följande lydelse.

47 §

2

Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott en-

ligt denna lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra före-
mål som

1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller
2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.
Befogenheter enligt första stycket har
1. fisketillsynsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje stycket, och
2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Fiskeriverket eller

länsstyrelsen i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevnaden av bestäm-
melser om fiske.

Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt, den som inne-

har fiskerätten eller den som företräder honom eller henne.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt

anmälas till polismyndigheten eller åklagare. Den som tar emot anmälan ska
förfara som om han eller hon själv gjort beslaget.

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom eller

henne har tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan
att anmäla det, om beslaget bara grundar sig på denna lag.

Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras förverkad

ska omedelbart efter beslaget släppas ut i det vattenområde där den fångats,
om den är levnadsduglig och det kan ske utan särskilda kostnader eller be-
svär.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2008/09:58, bet. 2008/09:MJU7, rskr. 2008/09:105.

2

Senaste lydelse 1995:1388.

SFS 2008:1440

Utkom från trycket
den 20 januari 2009

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008