SFS 2008:1441 Förordning om ändring i förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

081441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:831) med
instruktion för Statens ansvarsnämnd;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:831) med instruktion

för Statens ansvarsnämnd ska ha följande lydelse.

9 §

Ordföranden och sekreteraren får begära in upplysningar eller yttran-

den i ärendena.

Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av

allmänna handlingar samt pröva frågor som uppkommer med anledning av
överklagande av nämndens beslut.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ord-

föranden eller sekreteraren att

1. besluta i fråga om anmälningar som inte ska prövas av nämnden,
2. besluta i fråga om anmälningar som har gjorts av någon som inte är be-

hörig, eller

3. utföra sådana uppgifter för nämnden som inte följer av 1 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1441

Utkom från trycket
den 20 januari 2009

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008