SFS 2008:1442 Förordning om ändring i förordningen (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

081442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1371) med
instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida);

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1371) med instruk-

tion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

dels

att 1, 2, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 5 § ska lyda ⬝Samråd⬝.

1 §

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är förvalt-

ningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete.

Sida ska verka för att riksdagens och regeringens mål för det internatio-

nella utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet i �steuropa uppnås. Sida
ska vidare verka för att Sveriges åtaganden i enlighet med Parisdeklaratio-
nen och Handlingsplanen från Accra uppnås.

2 §

Sida ska

1. bistå regeringen i utarbetandet av policyer, strategier och metoder inom

utvecklingssamarbetet,

2. ansvara för genomförandet av strategier eller motsvarande som rege-

ringen beslutat för olika delar av utvecklingssamarbetet, och

3. internationellt och nationellt samverka med och ge stöd till relevanta

aktörer i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

3 §

Sida ska särskilt

1. samverka med och ge rådgivning till myndigheter, organisationer och

näringsliv i frågor om utvecklingssamarbete samt samstämmighet för ut-
veckling. Sida ska även bistå Regeringskansliet i motsvarande arbete,

2. ta tillvara och samordna erfarenheter och kunskaper i utvecklings-

samarbetet, som finns inom förvaltning, fackföreningsrörelse och övriga or-
ganisationer,

3. utveckla sin samverkan med näringslivet genom närmare dialog, erfa-

renhetsutbyte och ömsesidigt tillvaratagande av kompetens,

4. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, de Europe-

iska gemenskapernas kommission samt internationella och multilaterala or-
ganisationer, varvid myndigheten får låta samverkanspartner svara för be-
redning, genomförande och uppföljning av svenska biståndsinsatser om

SFS 2008:1442

Utkom från trycket
den 20 januari 2009

background image

2

SFS 2008:1442

detta inte innefattar myndighetsutövning samt själv åta sig motsvarande
uppgifter,

5. medverka i utvecklingssamarbetet genom internationella och multilate-

rala organisationer samt Europeiska unionen. Myndigheten ska även följa
upp och rapportera om utvecklingssamarbetet genom de Europeiska gemen-
skapernas kommission samt internationella och multilaterala organisationer,

6. vid deltagande i styrelser, kommittéer eller motsvarande, i internatio-

nella och multilaterala organisationer samt inom EU, verka för genomslag
för regeringens politik. Sida ska följa upp och rapportera om resultatet av
detta arbete samt bistå Regeringskansliet i motsvarande arbete,

7. bistå Regeringskansliet att, i nationella och internationella samman-

hang, bedöma multilaterala organisationers relevans och effektivitet,

8. bistå utlandsmyndigheterna i den biståndspolitiska rapporteringen till

regeringen,

9. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna utbildning

och kompetensutveckling för myndighetens samarbetspartner inom utveck-
lingssamarbetet,

10. stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption, samt mot-

verka att korruption förekommer i insatser finansierade med svenskt bistånd,

11. informera om det svenska utvecklingssamarbetet och om utvecklingen

i utvecklingsländerna,

12. sammanställa och till regeringen och OECD:s biståndskommitté

(DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC,

13. ha huvudansvar och vara nationell kontaktpunkt för all twinningverk-

samhet inom European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)
och Instrument for Preaccesion Assistance (IPA). Sida ska även vara natio-
nell kontaktpunkt för Technical Assistance Information Exchange (TAIEX).

Utöver det bilaterala utvecklingssamarbetet ska Sida särskilt
1. vid myndighetens �stersjöteam på Gotland med ett regionalt perspek-

tiv utveckla Sveriges relationer med �stersjöregionen i samverkan med
framför allt statliga myndigheter, kommuner, landsting och enskilda organi-
sationer,

2. genom samarbete med Ryssland i miljöinvesteringar bidra till mins-

kade utsläpp i �stersjön,

3. främja respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland, och
4. ha ett särskilt sektoransvar för miljömålsarbetet. Myndigheten ska rap-

portera till det miljöråd som finns inom Naturvårdsverket.

5 §

Sida ska

1. vara sammankallande till regelbundna samråd med Regeringskansliet

(Utrikesdepartementet) i fråga om humanitärt bistånd och konfliktrelaterat
bistånd, samt

2. delta i regelbundna samråd med Regeringskansliet (Utrikesdeparte-

mentet) om genomförandet av regeringen beslutade strategier som ligger till
grund för utvecklingssamarbetet.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

background image

3

SFS 2008:1442

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008