SFS 2008:1443 Förordning om ändring i förordningen (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

081443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1222) med
instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI);

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2007:1222) med in-

struktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI) ska ha följande lydelse.

1 §

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) ansvarar för följande områden inom

Norden.

1. Att främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utveck-

lingen i Afrika genom att bedriva egen högkvalitativ forskning, verka som
centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen, stimulera
till forskning om Afrika i Norden samt främja samarbete och kontakter mel-
lan nordiska och afrikanska forskare.

2. Att sprida kvalificerad och relevant information baserad på forskning

om det moderna Afrika och afrikanska förhållanden. Institutet ska föra en
aktiv policydialog och informationen ska göras tillgänglig för beslutsfattare i
Norden.

3. Att bevaka och tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fy-

siska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information
om det moderna Afrika. Nordiska Afrikainstitutet ska tillhandahålla ett bib-
liotek med låne-, referens-, och informationsservice.

4 §

Program- och forskningsrådet ska

1. verka som insynsråd enligt 9 § myndighetsförordningen (2007:515)

och utöva insyn i och fungera som rådgivande organ för institutets verksam-
het,

2. ange inriktningen av institutets forskning, särskilt forskningsprogram-

men,

3. lämna förord vid anställning av forskare och forskningsledare vid insti-

tutet, och

4. bereda andra viktiga frågor som hänskjuts till rådet av direktören.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2008:1443

Utkom från trycket
den 20 januari 2009

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008