SFS 2008:1444 Förordning om ändring i förordningen (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

081444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1300) med
instruktion för Institutet för utvärdering av
internationellt utvecklingssamarbete;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1300) med instruk-

tion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

dels

att 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande ly-

delse.

1 §

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete har

till uppgift att självständigt eller i samarbete med andra aktörer

1. genomföra utvärderingar av det svenska internationella utvecklings-

samarbetet samt reformsamarbetet i �steuropa, och

2. främja utvecklingen av utvärderingskapacitet i samarbetsländerna inom

ramen för myndighetens ordinarie verksamhet enligt 1.

1 a §

Myndighetens utvärderingar ska avse såväl resultat och effekter av

utvecklingssamarbetet som effektiviteten i användningen av biståndsmedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2008:1444

Utkom från trycket
den 20 januari 2009

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008