SFS 2008:200 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

080200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1206) med
instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1206) med instruk-

tion för Läkemedelsförmånsnämnden

dels

att 1, 2, 5�8 och 11 §§ samt rubriken närmast före 7 § ska ha följande

lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande ly-

delse.

1 §

Läkemedelsförmånsnämnden ansvarar för beslut om subventionering

och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Myndigheten
ska genom sin verksamhet medverka till en ändamålsenlig och kostnadsef-
fektiv läkemedelsanvändning i samhället.

Myndigheten ansvarar också för verksamheten vid Nämnden för statligt

tandvårdsstöd.

2 §

Myndigheten ska

�

följa utvecklingen på läkemedels- och tandvårdsområdena,

�

följa upp och utvärdera sina beslut,

�

följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån,

samt

�

informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventio-

nering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

5 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Läke-

medelsförmånsnämnden. Nämnden beslutar

� om allmänna riktlinjer för subvention och prissättning,
� om subventionering och prisreglering av nya originalläkemedel inklu-

sive medicinska gaser, nya licensläkemedel, nya förbrukningsartiklar, nya
beredningsformer av redan tidigare subventionerade läkemedel samt nya ge-
neriska läkemedel,

� på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för att ett visst lä-

kemedel eller viss vara ska ingå i läkemedelsförmånerna,

� på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara inte längre ska

ingå i läkemedelsförmånerna,

� om föreskrifter enligt bemyndigande i lagen (2002:160) om läkemedels-

förmåner m.m. och andra författningar,

SFS 2008:200

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:200

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

� om allmänna råd för den som marknadsför produkter som kan omfattas

av förmånssystemet, samt

� i andra frågor som myndighetschefen förelägger nämnden.
Nämnden består av en ordförande och tio ledamöter. För ordföranden ska

en vice ordförande utses.

5 a §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns

Nämnden för statligt tandvårdsstöd.

Nämnden består av en ordförande och sex ledamöter. För ordföranden ska

en vice ordförande utses.

6 §

Myndighetschefen avgör ärenden som inte ska avgöras av beslutsorga-

nen eller av personalansvarsnämnden.

Handläggningen i beslutsorganen Läkemedelsförmånsnämnden
och Nämnden för statligt tandvårdsstöd

7 §

Myndighetschefen eller den myndighetschefen utser är föredragande i

Läkemedelsförmånsnämnden och Nämnden för statligt tandvårdsstöd.

8 §

Nämnderna är beslutföra när ordföranden och minst hälften av de an-

dra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter

vara närvarande.

Myndighetschefen har rätt att delta i nämndernas sammanträden. Vid be-

hov kan nämnderna tillfälligt adjungera en eller flera experter med särskild
sakkunskap. Myndighetschefen och adjungerade experter har rätt att yttra
sig men deltar inte i besluten.

11 §

Ordföranden, vice ordföranden samt ledamöterna och personliga er-

sättare för dessa i beslutsorganen Läkemedelsförmånsnämnden och Nämn-
den för statligt tandvårdsstöd utses av regeringen för en bestämd tid.

Av ledamöterna i Läkemedelsförmånsnämnden ska fyra hämtas från

landstingen, fyra från myndigheter och andra aktörer som har kunskaper
inom läkemedelsområdet och två från brukargrupperna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)