SFS 2008:201 Förordning om ändring i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

080201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1814) om
statsbidrag till vissa organisationer inom det
sociala området;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag

till vissa organisationer inom det sociala området ska ha följande lydelse.

10 §

Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 juni lämna en samlad redo-

visning till regeringen om statsbidragets användning i förhållande till bidra-
gets syfte och de mål som angetts i myndighetens regleringsbrev.

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2008:201

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008