SFS 2008:202 Lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

080202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1993:389) om assi-

stansersättning

dels

att 8 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 a och 16 a §§, av föl-

jande lydelse.

3 a §

Assistansersättning lämnas endast under förutsättning att den an-

vänds för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga assis-
tenter.

8 §

2

Om det inte utan betydande dröjsmål kan avgöras om någon har rätt

till assistansersättning men det finns sannolika skäl för att sådan rätt förelig-
ger, ska Försäkringskassan besluta att ersättning ska betalas ut med ett skä-
ligt belopp om detta är av väsentlig betydelse för den funktionshindrade.
Detsamma gäller om det står klart att rätt till assistansersättning föreligger
men ersättningens belopp inte kan bestämmas utan betydande dröjsmål. För
sådan ersättning får föreskrivas särskilda villkor.

Om det senare bestäms att assistansersättning inte ska lämnas eller ska

lämnas med lägre belopp, är den ersättningsberättigade inte skyldig att be-
tala tillbaka utbetald ersättning i andra fall än som anges i 16 och 16 a §§.

16 a §

Den ersättningsberättigade ska utan uppmaning betala tillbaka så-

dan ersättning som inte har använts för köp av personlig assistans eller för
kostnader för personliga assistenter. Återbetalning ska göras senast i sam-
band med slutavräkningen enligt 10 §.

Om återbetalning enligt första stycket inte görs får Försäkringskassan be-

sluta om återbetalning enligt 16 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. De nya bestämmelserna tillämpas

på assistansersättning som beviljas för tid efter ikraftträdandet.

1

Prop. 2007/08:61, bet. 2007/08:SoU13, rskr. 2007/08:158.

2

Senaste lydelse 2004:827.

SFS 2008:202

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:202

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)