SFS 2008:203 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

080203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1993:1091) om assistans-

ersättning ska införas två nya paragrafer, 5 a och 11 a §§, samt närmast före
5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Kostnader för personliga assistenter

5 a

§

Med kostnader för personliga assistenter avses

1. löne- och lönebikostnader,
2. assistans- och utbildningsomkostnader,
3. arbetsmiljöinsatser,
4. personalomkostnader, och
5. administrationskostnader.

11 a §

Den ersättningsberättigade ska redovisa att assistansersättningen

har använts för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga
assistenter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2008:203

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008