SFS 2008:209 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

080209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1998:527) om det stat-

liga personadressregistret ska ha följande lydelse.

4 §

SPAR får innehålla uppgifter om personer som är folkbokförda i lan-

det och, om det inte råder osäkerhet om personernas identitet, uppgifter om
personer som har tilldelats samordningsnummer. För sådana personer får
följande anges:

1. namn,
2. person- eller samordningsnummer,
3. adress,
4. folkbokföringsort,
5. födelsehemort,
6. svenskt medborgarskap,
7. make eller vårdnadshavare,
8. avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angi-

vande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning,

9. summan av taxerad förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst

noll kronor,

10. beskattningsbar förmögenhet,
11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark

samt uppgift om kommun (belägenhet),

12. taxeringsvärde för småhusenhet.
På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om

denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008. De nya föreskrifterna ska även

tillämpas på personer som före ikraftträdandet har tilldelats samordnings-
nummer.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163.

SFS 2008:209

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008