SFS 2008:210 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

080210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att 6 § folkbokföringsförordningen (1991:749) ska

ha följande lydelse.

6 §

1

En begäran om tilldelning av samordningsnummer ska vara skriftlig.

Den ska innehålla tillgängliga uppgifter om den enskildes namn, kön, födel-
setid, födelseort, adress i Sverige och medborgarskap. En begäran ska vidare
innehålla uppgift om vilka handlingar som legat till grund för identifiering.

I en begäran om nummertilldelning enligt 5 § första stycket 1 ska den

myndighet som begär tilldelningen ange om det råder osäkerhet om någon
uppgift som lämnas om den enskilde.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:952.

SFS 2008:210

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008