SFS 2008:211 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

080211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om över-

lastavgift ska ha följande lydelse.

9 §

2

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket, 5 kap. 17 § och 8 kap. 2�

4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) ska också gälla överlastavgift. Det som
i 5 kap. 17 § vägtrafikskattelagen sägs om Skatteverket gäller då länsstyrel-
sen.

Denna lag gäller inte i fråga om fordon som är registrerat i militära for-

donsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna
eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154.

2

Senaste lydelse 2006:230.

SFS 2008:211

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008