SFS 2008:212 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

080212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att 49

§ försäkringsrörelseförordningen

(1982:790)

1

ska ha följande lydelse.

49 §

2

Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (1982:713) med-

dela föreskrifter om

1. indelning i försäkringsklasser beträffande koncession för återförsäkring

enligt 2 kap. 3 c §,

2. vad en verksamhetsplan enligt 2 a kap. 1 § andra stycket 2 ska inne-

hålla,

3. begränsningar för upplåning enligt 5 kap. 1 § andra och tredje styckena,
4. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt

7 kap. 1 §,

5. beräkning av livförsäkringsavsättningar enligt 7 kap. 2 § andra–femte

styckena,

6. innehåll i en redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska rikt-

linjer enligt 7 kap. 8 a §,

7. vilket värde tillgångar enligt 7 kap. 10 § första stycket 13 högst får tas

upp till vid skuldtäckning,

8. förutsättningarna för användning av obligationer eller andra skuldför-

bindelser och aktier eller andra värdepapper utgivna av ett specialföretag för
skuldtäckning enligt 7 kap. 10 § nionde stycket,

9. lämplig riskspridning av tillgångar som används för skuldtäckning,

inom de ramar som anges i 7 kap. 10 c § första stycket,

10. lokalisering av tillgångar enligt 7 kap. 10 d § andra stycket,
11. värdering till verkligt värde av skuldtäckningstillgångar enligt 7 kap.

10 f § andra stycket,

12. vad placeringsriktlinjerna enligt 7 kap. 10 g § första stycket för verk-

samhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska innehålla samt om skyldig-
heten att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 7 kap. 10 g §
andra stycket och om vilka försäkringar som inte ska omfattas av informa-
tionsskyldigheten,

13. hur optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella in-

strument får användas enligt 7 kap. 17 b §,

1

Förordningen omtryckt 1995:1601.

2

Senaste lydelse 2008:103.

SFS 2008:212

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

5

SFS 2008:193–230

background image

2

SFS 2008:212

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

14. villkor för att ta in poster i kapitalbasen enligt 7 kap. 22 och 24 §§

samt 7 a kap. 4 §, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt
ska beräknas,

15. beräkning av solvensmarginalen för återförsäkring av livförsäkring

enligt bestämmelserna för livförsäkring i 7 kap. 23 § enligt 7 kap. 25 §,

16. beräkning av solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkringar

enligt 7 kap. 23 § fjärde stycket,

17. motsvarande höjningar för återförsäkring av beräkningskriterierna för

solvensmarginalen för andra försäkringsklasser än de motsvarande klasserna
i 2 kap. 3 a § första stycket 11–13 enligt 7 kap. 25 §,

18. beräkning av kostnader för utförd assistans enligt 7 kap. 25 §,
19. beräkning av solvensmarginalen för sjukränta enligt 7 kap. 25 §,
20. höjning av garantibeloppet för återförsäkring enligt 7 kap. 26 §, och
21. den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll samt när

handlingar ska ges in till Finansinspektionen enligt 7 a kap. 6 §.

Finansinspektionen ska i fråga om försäkringsrörelselagen meddela före-

skrifter om

1. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på

grund av försäkringarna och dem som erbjuds att teckna en försäkring enligt
1 kap. 1 a §,

2. vilka risker som hänför sig till de försäkringsklasser som anges i 2 kap.

3 a och 3 b §§,

3. beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap. 3 a §,
4. vilka utländska stater och centralbanker samt internationella organisa-

tioner som avses i 7 kap. 10 § första stycket 2–4, 7 och 9–12,

5. inomläget för panträtter och om värdering av fastigheter eller tomträtter

för tillämpning av 7 kap. 10 § första stycket 14,

6. högsta tillåtna valutakursrisk enligt 7 kap. 10 e §,
7. beräkningsmetodernas användning och innehåll enligt 7 a kap. 5 §,
8. villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie enligt 8 kap. 18 §,
9.

vilka upplysningar ett försäkringsbolag ska lämna till Finans-

inspektionen enligt 19 kap. 3 §, och

10. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 19 kap. 11 § tredje

stycket.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av för-

säkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller
sådana bestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den

15 maj 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

;