SFS 2008:215 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

080215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

§ kreditupplysningslagen

(1973:1173) ska ha följande lydelse.

8 §

2

En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska gallras se-

nast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande
upphörde som uppgiften avser. En uppgift om skuldsanering ska dock alltid
gallras senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades eller, om
en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen (2006:548) löper under längre
tid, senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verksam-

het med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av un-
dantaget från sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretes-
slagen (1980:100). En uppgift som inhämtats från Kronofogdemyndigheten
ska också gallras när den har blockerats av Kronofogdemyndigheten med
stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Krono-
fogdemyndighetens verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165.

2

Senaste lydelse 2006:747.

SFS 2008:215

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008