SFS 2008:216 Lag om ändring i utsökningsbalken

080216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 kap. 4 och 13 §§ utsökningsbal-

ken ska ha följande lydelse.

17 kap.

4 §

2

Kronofogdemyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från

skyldigheten att betala förrättningskostnaderna, om det finns särskilda skäl.

�&terstår endast ett obetydligt belopp att betala i ett allmänt eller enskilt

mål om utmätning, får Kronofogdemyndigheten betala beloppet till sökan-
den genom att jämka förrättningskostnaderna i motsvarande mån.

13 §

Bestämmelserna i 2 och 3 §§, 4 § första stycket och 5 § om sökan-

dens ansvar för förrättningskostnader gäller inte i allmänt mål.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165.

2

Senaste lydelse 1994:1983.

SFS 2008:216

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008