SFS 2008:217 Förordning om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

080217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1244) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 29 april 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:1244) om självdekla-

rationer och kontrolluppgifter ska införas tre nya paragrafer, 8 kap. 1 a, 5
och 6 §§, samt närmast före 8 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.

1 a §

Kontrolluppgifter enligt 11 kap. 7 a�7 c §§ lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter ska i stället för vad som anges i 1 §
innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige, den
kontrolluppgiften avser, försäkringstagaren, den försäkrade och den motta-
gande försäkringsgivaren eller understödsföreningen eller det mottagande
tjänstepensionsinstitutet:

1. namn,
2. om sådana nummer finns, personnummer, samordningsnummer, orga-

nisationsnummer, eller motsvarande registreringsnummer, och motsvarande
utländska nummer, samt

3. postadress.

�&tagande att lämna kontrolluppgift

5 §

Skatteverket ska fastställa formulär för åtagande att lämna kontroll-

uppgift om pensionsförsäkring eller sådana avtal om tjänstepension som är
jämförbara med en pensionsförsäkring. Blanketter för åtaganden ska kost-
nadsfritt tillhandahållas hos verket.

6 §

�&tagande att lämna kontrolluppgift om pensionsförsäkring eller sådana

avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring ska
innehålla följande identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren eller tjäns-
tepensionsinstitutet, försäkringstagaren och den försäkrade:

1. namn,
2. om sådana nummer finns, personnummer, samordningsnummer, orga-

nisationsnummer, eller motsvarande registreringsnummer, och motsvarande
utländska nummer, samt

3. postadress.

SFS 2008:217

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:217

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

�&tagandet ska också innehålla identifikationsuppgifter för avtalet om pen-

sionsförsäkring eller tjänstepension såsom försäkringsnummer eller motsva-
rande.

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2008 och tillämpas första

gången vid 2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)