SFS 2008:218 Badvattenförordning

080218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Badvattenförordning;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver

1

följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 5 kap. 9 § andra stycket

miljöbalken i fråga om 4�7, 12, 13 och 22 §§, med stöd av 5 kap. 11 § tredje
stycket miljöbalken i fråga om 8�11, 19, 21 och 22 §§ och med stöd av
9 kap. 12 § första stycket miljöbalken i fråga om 14�18 och 22 §§.

Definitioner

2 §

Med

vattenmyndighet

avses i denna förordning detsamma som i 5 kap.

11 § miljöbalken.

Med

ytvattenförekomst

avses i denna förordning detsamma som i 1 kap.

3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

3 §

I denna förordning avses med

badsäsong

: den period under året då det kan förväntas att ett stort antal

personer badar i en ytvattenförekomst,

badvatten

: en ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst som en

kommun enligt bestämmelserna i denna förordning har antecknat som bad-
vatten i sitt badvattenregister, och

badvattenprofil

: en skriftlig redovisning med karta som anger de möjliga

föroreningskällor som finns i det eller de tillrinningsområden som påverkar
ett badvattens kvalitet.

Identifiering, kontroll och klassificering av badvatten

4 §

En kommun ska inför varje badsäsong

1. identifiera varje ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst

inom kommunen som kommunen förväntar sig att ett stort antal personer
kommer att bada i under den kommande badsäsongen,

2. anteckna varje sådan ytvattenförekomst eller del av en ytvattenföre-

komst som badvatten i kommunens badvattenregister,

3. i badvattenregistret ange badsäsongen för varje badvatten, och

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om

förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG (EUT
L 64, 4.3.2006, s. 37, Celex 32006L0007).

SFS 2008:218

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:218

4. besluta en kontrollplan för provtagning och bedömning av varje bad-

vattens kvalitet.

Identifieringen enligt första stycket 1 ska göras med hänsyn till antalet ba-

dande under tidigare badsäsonger samt till de anläggningar för bad som till-
handahålls och andra åtgärder som uppmuntrar till bad.

5 §

En kommun ska se till att det för varje badvatten upprättas en bad-

vattenprofil och att den hålls uppdaterad.

6 §

En kommun ska under badsäsongen för varje badvatten se till att

1. provtagningar och bedömningar av badvattnets kvalitet genomförs en-

ligt den kontrollplan som avses i 4 § första stycket 4, och

2. cyanobakterier, alger och avfall som kan påverka badvattnet och skada

badandes hälsa identifieras och bedöms.

7 §

En kommun ska senast vid badsäsongens slut för varje badvatten klas-

sificera badvattnets kvalitet som ⬝dålig⬝, ⬝tillfredsställande⬝, ⬝bra⬝, eller
⬝utmärkt⬝.

Dålig badvattenkvalitet

8 §

En kommun som klassificerat ett badvattens kvalitet som dålig ska se

till att

1. orsakerna till att badvattnets kvalitet inte har kunnat klassificeras som

tillfredsställande identifieras,

2. lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra, minska eller undanröja orsa-

kerna till den förorening som medfört att badvattnets kvalitet har klassifice-
rats som dålig, och

3. badvattenprofilen uppdateras med uppgifter om orsakerna till förore-

ningen och åtgärderna enligt 2.

9 §

Vattenmyndigheten får besluta att ett badvatten inte längre bör vara an-

tecknat i kommunens badvattenregister om

1. kommunen fem år i rad har klassificerat badvattnets kvalitet som dålig,

eller

2. det är omöjligt eller orimligt dyrt att vidta de åtgärder som behövs för

att badvattnets kvalitet ska kunna klassificeras som tillfredsställande.

10 §

Kommunen ska inte längre ha en ytvattenförekomst eller del av en yt-

vattenförekomst antecknad som badvatten i kommunens badvattenregister
om

1. kommunen fem år i rad har klassificerat badvattnets kvalitet som dålig,

eller

2. vattenmyndigheten enligt 9 § har beslutat att vattnet inte längre bör

vara antecknat i kommunens badvattenregister.

Oväntade situationer

11 §

Om ett badvattens kvalitet försämras av en oväntad situation som in-

verkar negativt på badandes hälsa eller sannolikt kan få en sådan inverkan,

background image

3

SFS 2008:218

ska kommunen se till att de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga el-
ler hindra en sådan negativ inverkan och för att förebygga ytterligare för-
sämringar av badvattnets kvalitet.

Kommunen ska samråda med vattenmyndigheten i de frågor som omfat-

tas av en vattenmyndighets skyldigheter enligt 4 kap. 12 § förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Bakterier, alger och avfall

12 §

Om ett badvattens badvattenprofil tyder på att det finns risk för ut-

bredning av cyanobakterier, makroalger eller marina alger i badvattnet, ska
kommunen se till att lämpliga kontroller och undersökningar görs för att
identifiera och bedöma de hälsorisker som bakterierna eller algerna kan
medföra.

13 §

Kommunen ska se till att lämpliga besiktningar görs för att identifiera

förekomst av avfall som utgörs av tjärrester, glas, plast, gummi, eller annat
som kan inverka negativt på hälsan hos de som badar i ett badvatten.

14 §

Kommunen ska se till att lämpliga åtgärder vidtas för att hindra en

negativ inverkan på badandes hälsa, om det i ett badvatten sker en utbred-
ning av sådana bakterier eller alger som avses i 12 § eller om sådant avfall
som avses i 13 § identifieras och kommunen befarar eller konstaterar att ut-
bredningen eller avfallet utgör en hälsorisk.

Information till allmänheten och avrådan från bad

15 §

En kommun ska under badsäsongen för varje badvatten se till att all-

mänheten informeras om badvattnets kvalitet.

Kommunen ska också se till att allmänheten informeras om
1. de åtgärder som har vidtagits enligt 8 § 2 när badvattnets kvalitet är då-

lig, och

2. sådana oväntade situationer och åtgärder som avses i 11 § första

stycket.

16 §

Om kommunen på grund av en sådan utbredning av bakterier eller

alger som avses i 12 § eller på grund av sådant avfall som avses i 13 § befa-
rar eller konstaterar en hälsorisk för badande, ska kommunen se till att all-
mänheten omedelbart informeras om risken.

17 §

Kommunen ska avråda allmänheten från att bada i ett badvatten, om

1. badvattnets kvalitet är klassificerad som dålig, eller
2. det behövs på grund av sådana oväntade situationer som avses i 11 §

första stycket.

18 §

Kommunen ska permanent avråda allmänheten från att bada i en yt-

vattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst, om

1. vattnets kvalitet har klassificerats som dålig fem år i rad, eller
2. vattenmyndigheten enligt 9 § har beslutat att vattnet inte längre bör

vara antecknat i kommunens badvattenregister.

background image

4

SFS 2008:218

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

En permanent avrådan från bad gäller under minst en hel badsäsong.

Allmänhetens medverkan i förvaltningen av badvattens kvalitet

19 §

Kommunen ska ge allmänheten tillfälle att

1. ta reda på hur den kan delta vid förvaltningen av badvattens kvalitet,

och

2. lämna förslag och synpunkter och framföra klagomål i fråga om bad-

vattenregistret och annat som rör badvattens kvalitet.

Information och rapportering till Europeiska kommissionen

20 §

Naturvårdsverket ska fullgöra det informationslämnande och den rap-

portering till Europeiska kommissionen som följer av artikel 3.9 och 13.1�
13.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari
2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv
76/160/EEG

2

.

21 §

Kommunerna ska förse Naturvårdsverket med det underlag som ver-

ket behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt 20 §.

Bemyndiganden

22 §

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om

1. badvattenregister enligt 4 § första stycket 2 och 3,
2. kontrollplaner enligt 4 § första stycket 4,
3. badvattenprofiler enligt 5 §,
4. provtagningar och bedömningar enligt 6 §,
5. klassificering av badvattens kvalitet enligt 7 §,
6. information till allmänheten enligt 15 och 16 §§, och
7. informations- och rapporteringsunderlag enligt 21 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2008.
2. Den första badvattenprofilen enligt 5 § behöver inte upprättas förrän

den 24 mars 2011.

3. Den första klassificeringen av ett badvattens kvalitet enligt 7 § behöver

inte göras förrän vid badsäsongens slut 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2

EUT L 64, 4.3.2006, s. 37 (Celex 32006L0007).