SFS 2008:219 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

080219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2004:660) om förvalt-

ning av kvaliteten på vattenmiljön

dels

att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 3 §, 4 kap. 7 § och 9 kap. 2 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 a § och

8 kap. 5 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten

på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken.

Bestämmelserna är meddelade
1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 1�11 §§,
2. med stöd av 5 kap. 7 § första stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 4 §,
3. med stöd av 5 kap. 7 § andra stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 1�3,

5�8 och 10 §§,

4. med stöd av 5 kap. 10 § femte stycket miljöbalken i fråga om 2 kap.

1 §, och

5. med stöd av 5 kap. 11 § tredje stycket miljöbalken i fråga om 3 kap.

1�4 §§, 4 kap. 12 §, 5 kap. 1�5 och 7 §§, 6 kap. 1�3, 5�8 och 10 §§ samt
7 kap. 1 och 2 §§.

2 §

Med

miljökvalitetsnorm

,

åtgärdsprogram

,

vattendistrikt

och

avrin-

ningsområde

avses i denna förordning detsamma som i 5 kap. miljöbalken.

Med

badvatten

avses i denna förordning detsamma som i badvattenför-

ordningen (2008:218).

2 kap.

3 §

Bestämmelser om vattenmyndigheterna finns i förordningen

(2007:825) med länsstyrelseinstruktion.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om

förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG (EUT
L 64, 4.3.2006, s. 37, Celex 32006L0007).

SFS 2008:219

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

6

SFS 2008 193�230

background image

2

SFS 2008:219

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4 kap.

6 a §

Kvalitetskraven för skyddade områden ska i fråga om badvatten fast-

ställas så att

1. badvattnet senast den 22 december 2015 har en sådan tillfredsställande

kvalitet som avses i 7 § badvattenförordningen (2008:218), och

2. andelen badvatten i vattendistriktet som har en sådan bra eller utmärkt

kvalitet som avses i 7 § badvattenförordningen ökar, om ökningen kan
åstadkommas med åtgärder som är rimliga, proportionella och lämpliga.

7 §

Om en vattenförekomst i ett visst avseende omfattas av olika stränga

kvalitetskrav enligt 2�6 a §§, ska det strängaste kravet gälla.

8 kap.

5 §

När ett avrinningsområde har gränsöverskridande påverkan på ett bad-

vatten ska vattenmyndigheterna i sådana frågor om badvatten som regleras i
denna förordning eller badvattenförordningen (2008:218) eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av förordningarna genom informationsutbyte, sam-
ordnade insatser eller på annat lämpligt sätt samarbeta med den eller de
myndigheter som har motsvarande uppgifter i de andra berörda länderna.

9 kap.

2 §

Vattenmyndigheterna ska till Naturvårdsverket lämna de förvaltnings-

planer, åtgärdsprogram och andra uppgifter som verket behöver för sin rap-
portering enligt 1

§ detta kapitel eller 20

§ badvattenförordningen

(2008:218).

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)