SFS 2008:221 Lag om ändring i lagen (1996:1044) om ändring i skollagen (1985:1100)

080221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1044) om ändring i
skollagen (1985:1100);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100) att

punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1044) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2. Ett godkännande enligt 9 kap. 2 § som har meddelats före ikraftträdan-

det ska fortsätta att gälla till dess Statens skolinspektion beslutar om något
annat. För sådana skolor ska kravet på minsta elevantal tillämpas först från
och med den 1 juli 1998.

3. En fristående skola som vid ikraftträdandet har rätt till bidrag enligt

9 kap. 6, 6 a, 8 eller 8 a § i deras äldre lydelse, har rätt till bidrag enligt mot-
svarande nya bestämmelser till dess Statens skolinspektion beslutar om
något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161.

SFS 2008:221

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008