SFS 2008:222 Lag om ändring i lagen (2002:159) om ändring i skollagen (1985:1100)

080222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:159) om �ndring i <br/>skollagen (1985:1100);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 24 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om skollagen (1985:1100) att</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">punkterna 2 och 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2002:159) om<br/>�ndring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. Ett godk�nnande enligt 2 b kap. 7 � eller 9 kap. 2 � som har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�re ikrafttr�dandet ska forts�tta att g�lla till dess Statens skolinspektion<br/>beslutar om n�got annat. F�r s�dana skolor ska villkoren i 2 b kap. 7 � andra<br/>stycket 2 respektive 9 kap. 2 � f�rsta stycket 6 inte till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. En frist�ende skola som vid ikrafttr�dandet har r�tt till bidrag enligt</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">9 kap. 6 a, 8 eller 8 b � i deras �ldre lydelse, har r�tt till bidrag enligt mot-<br/>svarande nya best�mmelser till dess Statens skolinspektion beslutar om<br/>n�got annat. F�r s�dana skolor ska villkoren i 9 kap. 8 � f�rsta stycket<br/>4 respektive 8 b � f�rsta stycket 4 inte till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft111">Nils Cederstierna<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2008:222</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 maj 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:159) om �ndring i
skollagen (1985:1100);

utf�rdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om skollagen (1985:1100) att

punkterna 2 och 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2002:159) om
�ndring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.

2. Ett godk�nnande enligt 2 b kap. 7 � eller 9 kap. 2 � som har meddelats

f�re ikrafttr�dandet ska forts�tta att g�lla till dess Statens skolinspektion
beslutar om n�got annat. F�r s�dana skolor ska villkoren i 2 b kap. 7 � andra
stycket 2 respektive 9 kap. 2 � f�rsta stycket 6 inte till�mpas.

3. En frist�ende skola som vid ikrafttr�dandet har r�tt till bidrag enligt

9 kap. 6 a, 8 eller 8 b � i deras �ldre lydelse, har r�tt till bidrag enligt mot-
svarande nya best�mmelser till dess Statens skolinspektion beslutar om
n�got annat. F�r s�dana skolor ska villkoren i 9 kap. 8 � f�rsta stycket
4 respektive 8 b � f�rsta stycket 4 inte till�mpas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2008.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161.

SFS 2008:222

Utkom fr�n trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;