SFS 2008:223 Lag om ändring i lagen (2006:1447) om ändring i skollagen (1985:1100)

080223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1447) om ändring i
skollagen (1985:1100);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100) att

punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1447) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

3. För de internationella skolor som avses i 2 ska Statens skolinspektion i

särskilda beslut ange dels det högsta antal i Sverige folkbokförda elever på
grundskolenivå respektive gymnasienivå som varje skolas bidragsrätt omfat-
tar, dels � för annan utbildning på gymnasienivå än sådan som leder fram till
International Baccalaureate � vilket nationellt program utbildningen ska
jämställas med i bidragshänseende.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161.

SFS 2008:223

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008