SFS 2008:224 Lag om ändring i lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

080224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:67) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling
av barn och elever;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16, 20 och 22 §§ lagen (2006:67)

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever ska ha följande lydelse.

16 §

Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskrimi-

nering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
Handikappombudsmannen och Statens skolinspektion ska inom sina respek-
tive ansvarsområden se till att denna lag följs.

Huvudmannen för verksamheten eller rektorn eller någon med motsva-

rande ledningsfunktion är skyldig att på uppmaning av en ombudsman eller
av Skolinspektionen lämna de uppgifter om förhållandena i verksamheten
som kan vara av betydelse för tillsynen.

20 §

I en tvist om skadestånd enligt denna lag får Jämställdhetsombuds-

mannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappombudsmannen
eller Statens skolinspektion som part föra talan för en elev som medger det.
För barn och elever under 18 år som inte har ingått äktenskap ska vårdnads-
havarna lämna medgivande.

Om en ombudsman eller Skolinspektionen för talan enligt första stycket,

får ombudsmannen eller inspektionen i samma rättegång föra också annan
talan som ombud för barnet eller eleven.

Det som föreskrivs i rättegångsbalken om part beträffande jävsförhål-

lande, personlig inställelse, hörande under sanningsförsäkran och andra frå-
gor som rör bevisningen ska gälla även den för vilken en ombudsman eller
Skolinspektionen för talan enligt första stycket.

22 §

En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen

mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning, Handikappombudsmannen eller Statens skolinspektion
behandlas som om talan hade förts av barnet eller eleven själv.

1

Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161.

SFS 2008:224

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:224

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)