SFS 2008:228 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 36 § och 9 kap. 21 § sekre-

tesslagen (1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

7 kap.

36 §

3

Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden

som överklagats dit samt i Statens skolinspektions tillsynsverksamhet för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften
röjs. Sekretessen gäller dock inte nämndens eller Skolinspektionens beslut i
ett ärende.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

9 kap.

21 §

4

Sekretess gäller hos följande myndigheter för uppgift om enskilds

personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs:

1.

Jämställdhetsombudsmannen i ärende enligt jämställdhetslagen

(1991:433), lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan,
lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever samt i annat ärende som rör rådgivning åt enskild,

2. Jämställdhetsnämnden i ärende enligt jämställdhetslagen (1991:433),
3. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering i ärende enligt lagen

(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om lika-
behandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot dis-
kriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever samt i annat ärende som rör råd-
givning åt enskild,

1

Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2006:854.

4

Senaste lydelse 2006:68.

SFS 2008:228

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:228

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt lagen (1999:130) om

åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskrimi-
nering i arbetslivet på grund av funktionshinder och lagen (1999:133) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning,

5. Handikappombudsmannen i ärende enligt lagen (1999:132) om förbud

mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen
(2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307)
om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskrimi-
nering och annan kränkande behandling av barn och elever samt i verksam-
het enligt lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen,

6. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning i

ärende enligt lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet
på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av stu-
denter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och
lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever samt i annat ärende som rör rådgivning åt
enskild,

7. Statens skolinspektion i ärende enligt lagen (2006:67) om förbud mot

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, och

8. Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen (1997:379) om för-

söksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa
tvister.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där hand-
lingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)